શ્રી વિવેકાનંદ હાઇસ્કૂલ
જેતલસર, રાજકોટ

સ્ટાફની માહિતી

શ્રી શૈલેષકુમાર બળવંતરાય ત્રિવેદી

Designation:ઈન.આચાર્ય 
Mobile:9824937464 

શ્રીમતી જયશ્રીબેન નવલભાઈ વ્યાસ

Designation:મ.શિ 
Phone :9426472579 
Mobile:9426472579 

શ્રી રામ ભારાભાઈ નાઝાભાઈ

Designation:મ.શિ. 

શ્રી ભીમાભાઈ માલદેભાઈ ચાંડેરા

Designation:શિ.સહાયક  
Mobile:9904092621 

શ્રી રસેન્દ્રકુમાર પ્રફુલ્લચંદ્ર જોષી

Designation:શિ.સ. 
Mobile:9978052836 

શ્રી કાનાભાઈ મારખીભાઈ ચોચા

Designation:શિ.સ. 
Mobile:9924030375 

શ્રીમતિ રક્ષાબેન બિપીનચંદ્ર રાજયગુરૂ

Designation:શિ.સ. 
Mobile:9427173064 

શ્રી મુળજીભાઈ મોહનભાઈ જોટંગિયા

Designation:શિ.કલાર્ક 
Mobile:9724459550 

શ્રી રાજુભાઈ ભીમજીભાઈ ડેર

Designation:જુ.કલાર્ક 
Mobile:9725623477 

શ્રી દિપેનભાઈ અનંતરાય પુરોહિત

Designation:સેવક  
Mobile:9228211161 

   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | અમારો સંપર્ક |

© www.srivivekanandhsjlrjn.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 18,997