શ્રી વિવેકાનંદ હાઇસ્કૂલ
જેતલસર, રાજકોટ
Shree Vivekanand High School, Rajkot | Documents

પત્રકો

અગત્યના દિવસો (મહત્વના દિવસો)

દિવસ તારીખ
વિશ્વ પર્યાવરણ દિન 5 જૂન
સ્વાતંત્ર્ય દિન 15 ઓગષ્ટ
શિક્ષક દિન 5 સપ્ટેમ્બર
બાળ દિન 14 નવેમ્બર
વિશ્વ એઈડ્સ દિન 1 ડિસેમ્બર
ઊર્જા સંરક્ષણ દિન 14 ડિસેમ્બર
પ્રજાસત્તાક દિન 26 જાન્યુઆરી
શહીદ દિન 30 જાન્યુઆરી
રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિન 28 ફેબ્રુઆરી
ગુજ. રાજય સ્થાપના દિન 1 મે


   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | અમારો સંપર્ક |

© www.srivivekanandhsjlrjn.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 18,993