શ્રી વિવેકાનંદ હાઇસ્કૂલ
જેતલસર, રાજકોટ
Shree Vivekanand High School, Rajkot | Contact Us

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ :- શ્રી વિવેકાનંદ હાઇસ્કૂલ
શાળાનું સરનામુ :- મું. જેતલસર જંકશન પોપટપરા, તા. જેતપુર. જિ.રાજકોટ.
શાળાનો ફોન નંબર :- 02823 - 283410
શહેર :- જેતલસર જંકશન
રાજય :- ગુજરાત
પિન કોડ :- 360360
ટ્રસ્ટનું નામ :- શ્રી વિવેકાનંદ કેળવણી મંડળ જેતલસર જંકશન
ટ્રસ્ટ રજીસ્ટ્રેશન નંબર :- E - 325 રાજકોટ તા. 04-10-1966
S.S.C ઇન્ડેક્ષ ન :- 64.059
મોબાઇલ :- 9824937464સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :
   
 

   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | અમારો સંપર્ક |

© www.srivivekanandhsjlrjn.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 19,011