શ્રી વિવેકાનંદ હાઇસ્કૂલ
જેતલસર, રાજકોટ
Shree Vivekanand High School, Rajkot | Calender

શાળાનું સમયપત્રક

શાળાના કામના કલાકો

વેકેશનની માહિતી

  ધોરણ સમય -
ઉનાળા દરમ્યાનનો શાળાનો સમય 8 થી 10 7:10 થી 12:40 રાજય સરકાર નકકી કરે તે પ્રમાણે
શિયાળા દરમ્યાનનો શાળાનો સમય 8 થી 10 7:10 થી 12:40 -


   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | અમારો સંપર્ક |

© www.srivivekanandhsjlrjn.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 18,995